פרטים אישיים פרטים אקדמיים תשלום סיום הרשמה
כל השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה


פרטים אישיים

יש לציין מספר הכולל ספרת ביקורת, המספר צריך להיות בן 9 ספרות
כמו שמופיע בתעודת הזהות
כמו שמופיע בתעודת הזהות

פרטי התקשרות

יש להוסיף מקף לאחר הקידומת

כתובת מגורים

פרטים נוספים

מגדר *        
שרות קרבי בצה"ל         

אישור קבלת מידע

  1. אם תיענה בקשתי זו ואתקבל ללימודים, הנני מתחייב לקיים את תקנותיו של המסלול האקדמי ולשלם את שכר הלימוד שיהא נהוג במסלול האקדמי, וכן הנני מתחייב כי יחולו בענייני מלוא הוראות ותקנות שכר הלימוד הנהוגות או שתהיינה נהוגות בעת הרשמתי ובתקופת לימודיי. פירוט באתר www.colman.ac.il
  2. ידוע לי כי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי יועברו על ידכם הפרטים האישיים (שם, מספר תעודת זהות וכתובת) אל המוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אליי דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במועד החוקי, ולהחיל עליי את התעריף המוזלשנקבע לסטודנטים.
  3. הנני מסכים לקבל מהמסלול האקדמי מעת לעת מסרים פרסומיים העוסקים בפעילויות של המכללה ושל בית הספר/החוג, כגון: מידע על כנסים וימי עיון שעורך בית הספר/ החוג, ידיעות על מסלולי הלימוד ותארים של המכללה וכד'.
  4. הנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בטופס ההרשמה הם נכונים.
הנני נותן בזאת את הסכמתי * כי המסלול האקדמי המכללה למינהל יקבל ממשרד החינוך, או ממי מטעמו שהוסמך על ידו, את ציוני הבגרות שלי לשם בחינת בקשתי להתקבל ללימודים בו, וזאת בכל אמצעי שמירת נתונים, כפי שיוסכם בין המסלול האקדמי לבין משרד החינוך, ובכפוף להתחייבות המסלול האקדמי כי לא ייעשה שימוש בציונים שלי אלא למטרת קבלתי ללימודים, וכי יינקטו על ידו כל האמצעים הדרושים לשמירת הציונים אצלו ולמניעת העברתם לאחרים.